Η ιστορία αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο των πολιτικών επιστημών που καταπιάνεται τόσο με την έρευνα όσο και με την ερμηνεία των γεγονότων του παρελθόντος, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τους λαούς και τους ανθρώπους. Η μελέτη των ιστορικών γεγονότων πραγματοποιείται επί τη βάσει τριών αξόνων: του χρόνου, του τόπου και των επιμέρους τομέων της έρευνας. Για την ορθή κατανόηση των γεγονότων που συνέβησαν σε περασμένες δεκαετίες ή αιώνες, η συνεξέταση των τριών αυτών αξόνων κρίνεται απαραίτητη. Η ιστορία της Κοινότητας Πελετών ξεκινά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια και έκτοτε διαγράφει τη δική της ξεχωριστή πορεία μέσα στο χρόνο. Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη και ορθότερη μελέτη του παρελθόντος του χωριού μας, θα πρέπει να στραφούμε τόσο στην ιστορία γενικά όσο και στη διοικητική ιστορία ειδικά.